Bolagsordning

Bolagsordning för Loomis AB med org nr 556620-8095, fastställd av ordinarie bolagsstämma den 21 april 2009.

§ 1

Bolagets firma är Loomis AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3

Föremålet för bolagets verksamhet är att (direkt eller indirekt genom dotterföretag) tillhandahålla tjänster och produkter inom säkerhetsbranschen och/eller relaterade till hantering av kontanter och annat värdegods samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst tvåhundra miljoner (200 000 000) kronor och högst åttahundra miljoner (800 000 000) kronor.

§ 5

Antalet aktier skall vara lägst sextio miljoner (60 000 000) och högst tvåhundrafyrtio miljoner (240 000 000).

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie B. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst fyrtioåtta miljoner (48 000 000) och aktier av serie B till ett antal av högst etthundranittiotvå miljoner (192 000 000).

Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktie av serie B en (1) röst.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av aktier av serie A respektive serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av den subsidiära företrädesrätten kan ges ut, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier av endast ett aktieslag, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten, respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.

Vad som sägs ovan skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall ske genom utgivande av aktier av både serie A och B med fördelning mellan aktieslagen i förhållande till deras andel i aktiekapitalet när ökningen beslutas. Därvid skall ägare till aktier av serie A respektive B ha rätt till nya aktier av samma serie, envar i förhållande till det antal aktier de förut äger. Detta skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6

Styrelsen skall, utöver de ledamöter som enligt lag kan komma att utses av annan än bolagsstämman, bestå av minst fem (5) och högst tio (10) ordinarie ledamöter, utan suppleanter.

För granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper skall bolagsstämman utse ett  registrerat revisionsbolag.

§ 7

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. 

§ 8

Bolagsstämma skall hållas i Stockholm. 

§ 9

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämma, dels göra anmälan till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden; dock endast om aktieägare till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 10

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringsmän;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om
  a)  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
  b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
  c)  ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör;
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter;
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
 10. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, registrerat revisionsbolag;
 11. Annat ärende som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 11

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12

Har aktie av serie A genom köp, byte, gåva, bodelning, arv, testamente, bolagsskifte, fusion, delning eller annan äganderättsövergång övergått till person som inte är ägare av aktie av serie A i bolaget, skall aktien genast hembjudas övriga ägare av aktier av serie A till inlösen.

Så snart VPC underrättats om äganderättsövergången skall styrelsen genast underrätta förvärvaren om dennes skyldighet att genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse hembjuda aktierna till inlösen. Sådan anmälan skall innehålla uppgift om den ersättning som har lämnats för aktierna och de villkor förvärvaren ställer för inlösen. Förvärvaren skall därvid även styrka åtkomsten av aktierna. Styrelsen skall, när anmälan om äganderättsövergång gjorts, genast anteckna detta i särskild bok med uppgift om dagen för anmälan, i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen skall samtidigt skriftligen underrätta varje lösningsberättigad med känd postadress om äganderättsövergången samt om att lösningsanspråk skall framställas hos bolagets styrelse inom två (2) månader, räknat från förvärvarens anmälan om aktiernas övergång. Lösningsanspråk som framställts inom angiven tid skall av styrelsen antecknas i särskild bok med uppgift om dagen för lösningsanspråket, enligt vad som stadgas i aktiebolagslagen.

Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall dock samtliga aktier så långt möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier av serie A. Återstående aktier fördelas genom lottning, verkställd av notarius publicus.

Lösenbeloppet skall bestämmas genom överenskommelse mellan förvärvaren och den lösningsberättigade och skall som huvudregel, om aktierna överlåtits mot ersättning, motsvara ersättningen och annars det pris som kan påräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Kan överenskommelse i frågan om lösenbeloppet inte nås, får den lösningsberättigade påkalla skiljeförfarande i den ordning som föreskrivs nedan.

Tvist avseende inlösen av aktier enligt denna paragraf 12 skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarande skall påkallas senast två månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolaget enligt ovanstående föreskrifter. Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän eller en ensam skiljeman och utses av institutet. Samtliga påkallelseskrifter som i anledning av en och samma aktieövergång har givits in till institutet, inom den ovan föreskrivna tiden, skall handläggas gemensamt som ett skiljeförfarande.

Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt genom överenskommelse mellan parterna eller genom skiljedom. Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet rätt att bli registrerad för aktien.

§ 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.