Intern kontroll

Enligt aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning är styrelsen ansvarig för intern kontroll och riskhantering. Loomis system för intern kontroll är utformat för att hantera, snarare än att eliminera, risken att inte uppnå affärsmässiga mål.

Finansiell rapportering

Loomis koncerngemensamma arbete med intern kontroll avseende finansiell rapportering drivs av koncernens och regionernas finansfunktioner. Koncernledningen och koncernens finansfunktion har ett gemensamt ansvar och ska överse och kontrollera att koncernen har lokala rutiner på plats för att uppfylla krav i såväl globala som lokala lagar och regelverk samt för att säkerställa en korrekt finansiell rapportering.

Loomis är sedan 2012 indelat i regioner som ansvarar för uppföljning och styrning av länderna inom respektive region. Loomis bedömer att regionindelningen stärker den interna kontrollen. Ansvaret för tillämpning av lagar och regler, efterlevnad av koncernens rutiner och procedurer, intern kontroll samt korrekt finansiell rapportering åligger dock respektive dotterbolag och landsledning.

Operativ riskhantering

Att hantera kontanter i samhällen med inslag av kriminalitet är förenat med omfattande risker för såväl personal som egendom varför god operativ riskhantering utgör en av Loomis viktigaste framgångsfaktorer. Av den anledningen har Loomis etablerat en riskfunktion som arbetar med operationell riskhantering. Denna funktion har utvecklat en god förståelse för de risker som verksamheten exponeras för.

Styrelsen utvärderar framtida affärsmöjligheter och risker samt utformar koncernens strategi. Ansvaret för hanteringen av operationella risker ligger hos koncernledningen samt respektive landsledning. Koncernledningen har ansvaret för att identifiera, utvärdera och hantera risker samt för implementering och underhåll av kontrollsystem i enlighet med styrelsens beslutade policys. Varje landsledning har ansvaret för att säkerställa att det inom varje land finns en process som syftar till att skapa riskmedvetenhet. Operativa enhetschefer och de riskansvariga personerna i varje land ansvarar för att riskhantering utgör en del av den lokala affärsverksamheten på samtliga nivåer inom landets organisation.

Kontrollmiljö

Kontrollmiljön skapar grunden för intern kontroll genom att forma den kultur och de värderingar som Loomis verkar utifrån. Denna del av den interna kontrollstrukturen inkluderar organisationens värdegrund samt hur befogenheter och ansvar kommuniceras och dokumenteras i styrande dokument som interna policys och instruktioner.

Styrelsen har antagit ett antal policys och styrdokument för centrala områden vilka utvärderas och uppdateras årligen eller efter behov. Policys och styrdokument inkluderar bland annat:

 • Uppförandekod
 • Finanspolicy
 • Inköpsrutiner
 • Riktlinjer för relationer
 • Kundkontraktspolicy
 • Riskhanteringspolicy
 • Internet- och IT-policy
 • Informationssäkerhetspolicy
 • Insiderpolicy
 • Kommunikationspolicy
 • Internal Control Requirements