Revisorer

Årsstämman 2017 valde PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbyrå för en period om ett år.

Revisorernas arbete utförs efter en revisionsplan som fastställs tillsammans med revisionskommittén och styrelsen. Revisorerna deltar vid samtliga möten i revisionskommittén samt presenterar sina slutsatser från revisionen för hela styrelsen vid styrelsemötet i februari. Dessutom skall revisorerna årligen informera styrelsen om utförda tjänster utöver revisionen, arvoden för sådana tjänster och andra omständigheter som kan påverka bedömningen av revisorernas oberoende. Revisorerna skall även delta vid årsstämman och där presentera sitt arbete och slutsatser.

Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen och god redovisningssed i Sverige, vilken är baserad på International Standard on Auditing (ISA).

Huvudansvarig från 2011 är den auktoriserade revisorn Patrik Adolfsson;

  • Född 1973
  • Auktoriserad revisor och medlem av FAR.
  • Andra revisionsuppdrag: Attendo AB, Catella AB, Nordstjernan Investment AB och Securitas AB. 
  • Aktier i Loomis: 0

Revisionsarvoden och ersättningar

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning, kvartalsrapporter och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Vidare ingår rådgivning som föranletts av iakttagelser vid granskning. Allt annat är andra uppdrag.

 

Koncernen

Moderbolaget

MSEK 2016 2015 2014   2016 2015 2014  
Revisionsuppdrag 13 11 11     3   3   2  
Andra uppdrag   1   4  6     1   2   3  
Övriga revisorer       1        1       1         -       -       -