Årsstämma

Årsstämman fattar bland annat beslut i följande frågor:

  • Fastställande av resultaträkning och balansräkning
  • Disposition av bolagets vinst och förlust
  • Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
  • Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer
  • Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna