Extra bolagsstämma 2009

Vid den extra bolagsstämman i Loomis AB (publ) den 16 februari beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om incitamentsprogram med utgivande av teckningsoptioner.