Loomis delårsrapport januari-mars 2017

4 maj, 2017

Denna information är sådan information som Loomis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Januari – mars 2017
Intäkterna under det första kvartalet uppgick till 4 279 MSEK jämfört med 4 032 MSEK för motsvarande period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent (5) och den valutajusterade tillväxten var 3 procent (7).

Loomis rörelseresultat (EBITA)1) uppgick till 462 MSEK (376) och rörelsemarginalen var 10,8 procent (9,3).

Resultat före skatt uppgick till 405 MSEK (327) och resultatet efter skatt var 290 MSEK (239).

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,85 SEK (3,17).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 315 MSEK (96) motsvarande 68 procent (26) av rörelseresultatet (EBITA).

-       Vi har haft en stark inledning på året och för det första kvartalet 2017 visar vi fortsatt tillväxt och förbättrad rörelsemarginal inom de flesta av våra marknader. I USA fortsatte den organiska tillväxten att vara god och vi flyttade fram våra positioner inom både värdetransport- och kontanthanteringsverksamheten kommenterar Patrik Andersson, vd och koncernchef för Loomis.

1) Resultat före räntor, skatt, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, förvärvsrelaterade kostnader och intäkter samt jämförelsestörande poster.

 

4 maj 2017

Följ oss: