Kort om Loomis

Kort om Loomis

Loomis är specialisten på att effektivisera kontantflöden. Vi erbjuder helhetslösningar för värdehantering till finansiella institutioner, detaljhandeln, andra kommersiella affärsverksamheter samt till den offentliga sektorn. Våra 23 000 medarbetare är verksamma vid ca 400 lokalkontor i drygt 20 länder.

Specialisten på att effektivisera kontantflöden

Loomis har ett tydligt arv och lång historia av att hantera kontanter. Vår historia går 160 år tillbaka i tiden till guldruschen i USA. Som specialisten på värdehantering vet vi bättre än någon annan hur mycket kontanter som behövs när och var i samhället.

Vi kan säkerställa att kontanter cirkulerar snabbt och säkert. I början av 2000-talet kunde det ta flera dygn från det att en sedel användes i handeln till att den återcirkulerades ut i handeln igen. Genom effektivisering i alla led har vi på många marknader kortat ner omloppstiden avsevärt.

Kunder och tjänsteerbjudande

Loomis kunder finns främst inom banksektorn och detaljhandeln. Spännvidden är stor – från centralbanker, stora kommersiella banker och operatörer av uttagsautomater till stora detaljhandelskedjor och mindre butiker.

Vårt tjänsteerbjudande omfattar värdetransporter (CIT), kontanthantering (CMS) och internationell värdehantering. Värdetransporter är fortfarande vår främsta intäktskälla, men intäkterna från kontanthanteringen växer snabbare. Mognaden för kontanthanteringstjänster på den globala marknaden varierar stort. Generellt har Europa kommit längre än andra världsdelar.

I maj 2014 förvärvade Loomis VIA MAT Holding AG, ett av världens ledande företag inom internationell värdehantering. Förvärvet innebär att Loomis utökar tjänsteerbjudandet till att även omfatta internationell värdehantering. Internationell värdehantering innefattar två olika verksamhetsområden; internationella transporter av kontanter och ädelmetaller samt förvaring av värdeföremål.  

Marknader

Loomis har verksamhet i drygt 20 länder: Argentina, Belgien, Danmark, Dubai, Finland, Frankrike, Hong Kong, Kanada, Norge, Portugal, Schweiz, Shanghai, Singapore, Slovakien,  Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, USA och Österrike. 

Organisation

Loomis har drygt 23 000 medarbetare vid ca 400 lokalkontor i drygt 20 länder. Koncernens huvudkontor är placerat i Stockholm. 

Vår koncernledning består av VD och koncernchef, CFO, koncernriskchef, VP Growth, personalchef och chefer för regionerna USA, UK, Southern Europe, Northern and Eastern Europe och International.

Aktien

Loomis aktie (LOOM B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Den ingår i börslistan Large Cap Norden för stora nordiska bolag.

Finansiella nyckeltal

MSEK  2016 2015 2014
Koncernen i sammandrag      
Intäkter, MSEK 16 800 16 097 13 510
  Intäkter i Europa, MSEK 8 384 8 332 7 706
  Intäkter i USA, MSEK 7 325 6 428 4 933
  Intäkter International Services, MSEK 1 149      1 419 918 
Rörelseresultat (EBITA), MSEK 1 890 1 703 1 370
Rörelsemarginal (EBITA), % 11,2 10,6 10,1
Rörelseresultat (EBIT) 1 852 1 575 1 306
Utdelning per aktie, SEK 8,00 7,00 6,00
Resultat per aktie före utspädning, SEK 16,73 14,21 12,1
Rörelsens kassaflöde i % av kassaresultatet (EBITA) 107 74 85
Genomsnittligt antal heltidsanställda 22 000 21 700 20 539
 
   

 

Medlem i