Mål och strategi

Mål och strategi

Loomis väl beprövade affärsmodell har lagt grunden för tjänster av allt högre kvalitet och en ökad lönsamhet. Med nya finansiella mål och Loomismodellen som grund är Loomis redo för ett ökat fokus på tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.

Loomis erbjuder banker och detalj­handeln säkra transporter (CIT) och hantering av kontanter (CMS) och skapar på så sätt de mest effektiva flödena av kontanter i samhället. Genom åren har Loomis, genom effektivisering av processer och arbetssätt, god innovationsförmåga och hög etik och moral, kunnat säkerställa en effektivare och mer säker hantering av kontanter. Därmed kan Loomis garante­ra att rätt mängd kontanter finns på rätt ställe, vid rätt tidpunkt.

Loomismodellen bidrar till kvalitet och lönsamhet

Loomis har en decentraliserad organi­sation med cirka 400 lokalkontor i drygt 20 länder med eget resultat-och lönsam­hetsansvar. Med en hög grad av själv­ständighet är det nödvändigt att ha en tydlig och enkel affärsmodell. Det ger synergier och underlättar framgångsrik verksamhetsstyrning av lokalkontoren. Loomis modell för hur verksamheten ska bedrivas kallas Loomismodellen.

Modellen bygger på Loomis grundläg­gande värderingar och uppförandekod och beskriver hur Loomis, utifrån ett antal viktiga principer, organiserar och bedriver verksamheten med stöd av Loomis affärsprocesser. Modellen inklu­derar exempelvis ramverk för målsätt­ning, samt löpande erfarenhetsutbyte, uppföljning och jämförelser mellan lokalkontor.

Loomis höga kvalitet i tjänsteutföran­det i kombination med Loomis modell för verksamhetsstyrning har under åren resulterat i hög måluppfyllelse i form av bättre marginaler och fler och mer lön­samma lokalkontor. Loomis har således vuxit sig starkt och byggt en stabil grund för en ny strategisk inrikt­ningsfas; Tillväxt.

Loomis tempel 

Tillväxtaktiviteter

Loomis har identifierat följande strategiska fokusområden för till­växt, där förutsättningarna anses vara goda och där Loomis bedömer att man har en konkurrensfördel gentemot andra aktörer.

  • Kontanthanteringstjänster (CMS) i USA

Loomis är marknadsledande i USA, som också är Loomis enskilt största marknad. Den outsourcade kontanthanteringen i USA är låg jämfört med stora delar av Europa. Loomis mångåriga erfarenhet av avancerade kontanthanteringslösningar på mognare europeiska marknader samt Loomis betydande investeringar i toppmoderna uppräkningscen­traler ger en stark konkurrensfördel när även den amerikanska marknaden ökar i mog­nadsgrad och kunderna efterfrågar mer heltäckande tjänster. Loomis gör bedömningen att det finns en stor till­växtpotential för Loomis i USA och att den största organiska tillväxten finns inom kontanthantering. 

  • Loomis SafePoint

SafePoint är en säker kontanthanteringsenhet för detaljhandeln som säkerstäl­ler att kundernas kontanter som place­ras i enheten, krediteras kundernas bankkonton senast efterföljande dag och bidrar på så sätt till ökad säkerhet och ett bättre kassaflöde och likviditet för kunden. 

Marknadspenetrationen för SafePoint är för närvarande låg. Loomis gör därför bedömningen att förutsättningarna för ökade intäkter från SafePoint i USA är goda. Loomis har också för avsikt att i högre grad marknadsföra SafePoint i Europa där volymerna idag är låga.  

  • Loomis International

Via ett världsomspännande nätverk av partners, ledande underleverantörer och agenter, kan Loomis efter förvärvet av VIA MAT förvara, hantera och transpor­tera ädelmetaller och utländ­ska valutor över hela världen. Loomis bedömer att det finns goda förutsättningar att växa och attrahera nya kunder genom ett breddat tjänsteerbjudande samt genom att utnyttja Loomis befintliga infrastruktur.  

  • Förvärv

Loomis har som ambition att vara nummer ett eller två på varje geografisk marknad där Loomis är verksamma. För att uppnå och behålla en ledande marknadsposition har Loomis för avsikt att komplettera den organiska tillväxten med tilläggsförvärv som stärker Loomis position på befintliga marknader men även, i större utsträckning än tidigare, på nya tillväxtmarknader.