Riskhantering

God riskhantering utgör en av Loomis viktigaste framgångsfaktorer och säkerhet är ett av de centrala kundvärden som koncernen erbjuder.

För Loomis är ett antal risker direkt kopplade till kärnverksamheten, det vill säga transport och hantering av kontanter. Loomis erbjudande består i att ta över och hantera dessa funktioner och därmed riskerna hos våra kunder. Dessa risker utgör de operationella riskerna. Inom Loomis arbetar över 150 personer med riskhantering på koncern- eller landsnivå. Alla delar i verksamheten är på ett eller annat sätt involverade i arbetet med riskhantering i det dagliga arbetet. 

Riskstrategi

Strategin för att hantera operationella risker i verksamheten bygger på två grundläggande principer:

  • Ingen förlust av liv
  • Balans mellan rån- och stöldrisk samt lönsamhet

Strukturer och processer

Loomis har en väl fungerande struktur och systematiska processer för identifiering och hantering av risker. Enkelt uttryckt handlar det om att upprätta bra rutiner och se till att dessa följs.

Vi har utvecklade verktyg för identifiering och för att vidta nödvändiga åtgärder samt uppföljning av risker. Vid återkommande globala riskmöten jämförs riskarbetet i de olika länderna med ”best practise”för att åstadkomma förbättringar och upprätthålla en stark riskhanteringskultur.

Etik och moral som drivkraft

Våra medarbetare spelar en avgörande roll i arbetet med riskhantering. Stor vikt läggs därför vid utbildning samt främjande av en företagskultur som präglas av hög etik och moral. Utbildning säkerställer att anställda på all nivåer förstår och kan hantera de risker som är förknippade med verksamheten. Parallellt pågår ett kontinuerligt arbete med att minska riskerna med hjälp av ny och förbättrad teknik, exempelvis ökad användning av slutna system för kontanthanteringen.

Lokala förhållanden varierar

Lokala förhållanden avgör exponeringen för olika risker och då även bedömningen och hanteringen av riskerna. I vissa länder är kriminalitet ett större problem än andra. Den tekniska utvecklingen har också kommit olika långt i länderna där vi har verksamhet. Detta kräver olika fokus och arbetssätt. Innan Loomis etablerar sig i ett land görs en riskanalys och bedömning av de risker som finns, operationellt och i den omgivande miljön.